Algemeen

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Win een citytrip naar New York’ (verder te noemen: ‘de Actie’) van ECI (verder te noemen: ‘de Organisator’), gevestigd en kantoorhoudende te Houten  aan de Papiermolen 14, Nederland.

2. Deze Actie heeft als doel een stedentrip naar New York te verloten onder de leden van ECI die via deze actie hun lidmaatschap hebben afgesloten.

3. Het betreft een tijdelijke actie met een looptijd van vrijdag 27 juni 2014 t/m maandag 14 juli 2014. De actie wordt gehouden in Nederland waarbij 1x een stedentrip naar New York ter waarde van €4.000 onder de nieuwe leden zal worden verloot.

4. Prijzen worden niet in contanten uitbetaald.

5. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met deze voorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.

 

Deelname

1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder ouder dan 18 jaar, die in Nederland woonachtig is.

2. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen.

3. Door deelname aan deze Actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.

4. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van ECI en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

 

Speelwijze

1. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de actieperiode (zie punt 1.3). Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient de deelnemer lid te worden van ECI voor de duur van ten minste een jaar.

2. De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de ingevoerde gegevens.                                                                   

3. De selectie van de winnaar van de stedentrip naar New York geschiedt achteraf door middel van een trekking door een onafhankelijke derde.

4. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Uitkering prijzen

1. De trekking vindt plaats na 15 juli 2014.

2. De prijswinnaar wordt op 15 augustus 2014  bekendgemaakt. De prijswinnaar wordt per e-mail bericht.

3. Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is of zijn prijs niet incasseert wordt de prijs ingetrokken en toegekend aan een reserve prijswinnaar.

4. De Organisator draagt zorg voor de eventuele ten behoeve van de uit te keren prijzen te betalen kansspelbelasting volgens de Wet op de Kansspelbelasting.

5. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld.

Medewerking en gegevens/privacy

 

1. Door deelname aan deze Actie verleent de prijswinnaar toestemming aan Organisator om zijn/haar naam voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze Actie te gebruiken.

2. De gegevens die de Organisator verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

3. De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige ander wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.

 

Aansprakelijkheid

1. De  Organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

2. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.

3. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van: enig gebruik van de uitgekeerde prijs, of het feit dat de ingevoerde persoonsgegevens onjuist zijn.

4. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet moeten worden, dan neemt de Organisator uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.

5. De Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Organisatie in het leven roepen.

 

Overige informatie

 

Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de Organisator. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Organisator niet toegestaan de software, de internetsite of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

 

Slotbepalingen.

1. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigende bepaling benadert en die nietig of vernietigbaar is.

2. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. Aldus opgemaakt te Houten, juni 2014.